เกี่ยวกับโครงการ

 • เข้าใจ

 • เข้าถึง

 • พัฒนา

 • ตลอด 70 ปีของการทรงงาน ทำให้เราเห็นและเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า หลักการทำงานของพระองค์นั้นสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้จริง

  • การสร้างความเข้าใจ

  ใช้การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์แบบสองทาง (two way communication) โดยผู้ปฏิบัติ และผู้ที่จะได้รับการปฏิบัติ จะต้องมีความ“เข้าใจ” ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • การเข้าถึง

  เมื่อเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องทำ และเป้าหมายที่จะต้องไป ความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือการ ""เข้าถึง"" สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างวิธีการจัดการในการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสม

  • การพัฒนา

  เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน มีความเข้าถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละฝ่าย การพัฒนาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่อง และก่อให้เกิดผลสำเร็จที่ดีที่สุด

  การจัดการบริหารงานท่องเที่ยว ตามรอยศาสตร์พระราชา

  หากเราน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักการสำคัญในการทรงงานของพระองศ์ท่านมาใช้ในการจัดการบริหารงานท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวของไทย โดยเป็นความยั่งยืนที่ยังช่วยรักษาฐานทรัพยากรทั้งในแง่ของธรรมชาติ และวิถีชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน

  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของชุมชน

  ในส่วนของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็จะได้ทราบถึงพระอัฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมนำไปปรับใช้กับชีวิตของตนเองและชุมชน ให้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ และธุรกิจแก่ชุมชนของตนเองในอนาคต

  เข้าใจ | เข้าถึง | พัฒนา

  หลักการสำคัญในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ และพัฒนาชีวิตของประชาชน ในโครงการต่างๆ ซึ่งไม่ใช่แค่ความสาเร็จชั่วครั้งชั่วคราว แต่เป็นการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โครงการศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน
  เป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา ในเรื่อง การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ในการจัดการและบริหารพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยว ให้สามารถเติบโต แข็งแรง และมีความยั่งยืน โดยยังสามารถรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน