บ้านจำรุง

ระยอง
สินค้า

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ/ กะปิเคยแท้

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมแหล่งปะการังเทียม/ ทดลองกรีดยางพารา ฯลฯ

ที่อยู่

บ้านจำ รุง หมู่ 7 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ้านจำรุงและมหาวิทยาลัยบ้านนอก Facebook: BANJUMRUNG