บ้านกระแชง

พระนครศรีอยุธยา
สินค้า

ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ

สิ่งที่น่าสนใจ

เรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีดและเพาะเห็ด/ ทำนา/ ทำเรือกระแซงจำลอง

ที่อยู่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.กระแชง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ09-3582-2086