Digital Books

Thai Eng
  กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน

  ชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง

  อ่าน Digital Books
  กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล

  อำเภอปะทิว มีลักษณะพื้นที่แบบเอนลาด มีภูเขาและที่ราบติดชายฝั่งทะเล มีชายหาด อ่าว และลำคลอง จึงเป็นพื้นที่หลบลมให้กับเรือประมง ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย

  อ่าน Digital Books
  ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม

  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน ชุมชนในจังหวัดสกลนครที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพระราชดำริทำให้ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมได้รับความสมบูรณ์ผาสุกของการเป็นเกษตรกรตามวิถีพื้นบ้าน

  อ่าน Digital Books
  ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

  ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่ยังคงงดงามไว้ให้ยั่งยืน

  อ่าน Digital Books