เกี่ยวกับโครงการ

สืบสาน

รักษา

ต่อยอด

ตามรอยศาสตร์พระราชา

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ได้สร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อประชาชนคนไทยให้ อยู่ดี กินดี ในทุกแขนงด้วยศาสตร์วิชาที่ลึกซึ้ง และแก้ปัญหาแบบถึงราก และในวโรกาสที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่ เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฎิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงแนะนำให้คนไทยได้สืบสานพระราชปณิธานชองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อยังประโยชน์ให้กับคนไทยสืบต่อไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการที่จะสืบสานพระราชปณิธานฯ โดยการเผยแพร่แนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่กระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ผ่านการเดินทาง และเก็บรับประโยชน์จากศาสตร์พระราชานำไปปรับใช้ในชีวิต จึงได้จัดทำ โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว

โดยจัดเป็นเส้นทาง กิจกรรม ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชน ที่อยู่ในเมืองหลัก และการเชื่อมโยงสู่เมืองรอง เป็นเส้นทางที่มีทั้งความงดงาม และความสนุกสนานที่ผสมผสานความรู้ การได้สัมผัสกับความสุขตามวิถีชุมชนที่ใช้ศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อน ถือเป็นการเดินทางตามรอยศาสตร์พระราชา

เส้นทางตามรอยศาสตร์พระราชา

โครงการเกษตรวิชญา – ชุมชนบ้านไร่กองขิง

จ.เชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ 1 ไร่แก้จน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16

จ.ราชบุรี – ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช
อ่านเพิ่มเติม

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง
อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย

ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล 100 ชุมชน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้