ผลจาการลงพื้นที่ ระยะที่ 1

ชุมชนปง-ห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่

ศักยภาพของพื้นที่ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปง-ห้วยลาน

(Health& Medical Tourism)

มีทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์

อาทิ ดอยง้ม, ผักป่า, การทอผ้า, เกษตรอินทรีย์, วัดป่าตึง หลวงปู่หล้าตาทิพย์, การสานกระติ๊บ, ช้างเผือกคู่บารมี,อาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ, เครื่องปั้นดินเผาโบราณ, ประเพณี ทำบุญ ตานขันข้าว, ทุ่งนา, ร่มบ่อสร้าง ฯลฯ

อยู่ใกล้กับโครงการพระราชดำริ

คืออ่างเก็บน้ำดอยโตน และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ภารกิจของกรมประมงในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ปลานิลแปลงเพศ และกิจกรรมของกรมป่าไม้ เช่น การกรีดยางรัก

มีเครือข่าย CBT ที่เข้มแข็ง มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน

การเดินทางเข้าพื้นที่

ระยะทางไม่ไกลจากสนามบินเชียงใหม่ และตัวเมืองเชียงใหม่

ได้รับรางวัล

“หมู่บ้านสุขภาพดีประจำจังหวัดเชียงใหม่”

มีความปลอดภัยสูง

บ้านเรือของชาวบ้านไม่ต้องล็อคบ้าน

มีการจัดการรายได้ที่ชัดเจน

มีการทำบัญชี รายรับรายจ่าย

หมู่บ้านสะอาด

มีการคัดแยกขยะที่เป็นรูปธรรม

มีการจัดการรายได้ที่ชัดเจน

มีการทำบัญชี รายรับรายจ่าย