ผลจาการลงพื้นที่ ระยะที่ 1

ชุมชนหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

ศักยภาพของพื้นที่ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม

(Agritourism)

มีทรัพยากรทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ ที่สามารถดำเนินการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวได้ อาทิ การดำนา, เกี่ยวคราม, เล่นน้ำตก, เส้นทางศึกษาธรรมชาติ, อาหารพื้นบ้าน, ถนนคนเดินผ้าคราม, วัด

มีเครือข่าย CBT ที่เข้มแข็ง

มีแกนนำที่มีความสามารถ พร้อมผู้สืบต่อ

มีกิจกรรม workshop ครบครัน สามารถใช้เป็นของที่ระลึกกลับบ้านได้

มีการประชาสัมพันธ์ และการตลาดผ่าน social media