ผลจาการลงพื้นที่ ระยะที่ 1

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

ศักยภาคตพของพื้นที่ ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

(Nostalgic &Heritage Tourism)

มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์

อาทิ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตั้งแต่สมัย ร. 5 , เหตุการณ์สมัยฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทย, เป็นแหล่งค้าขายของตลาดพลอย, มีย่านการค้าสำคัญ, สถาปัตยกรรมของอาคาร และโบราณสถานที่สวยงาม, อาหารพื้นบ้าน, วิถีชีวิตคนจันทบุรีแบบไม่ปรุงแต่ง, workshop เจียระไนพลอย ฯลฯ

มีเรื่องราวของพื้นที่น่าสนใจ

อยู่ใกล้กับโครงการคลองภักดีรำไพ ตามพระราชดำริ

ชุมชนแข็งแรง พึ่งพาตัวเองได้ เข้าใจในหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และศาสตร์พระราชา ชาวชุมชนมีการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

มีจุดยืนของเอกลักษณ์ชุมชน และแผนการพัฒนาที่ชัดเจน “ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย” + “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”

มีโมเดลการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนที่น่าสนใจ

“บ้านหลวงราชไมตรี”

(เป็นการรวมหุ้น มีการสร้างความภูมิใจร่วมกัน มีเครือข่ายการทำงานที่ดี)

มีเรื่องราวของพื้นที่น่าสนใจ
อยู่ใกล้กับโครงการคลองภักดีรำไพ ตามพระราชดำริ

มีการประชาสัมพันธ์ และการตลาดที่ดี

ประสบความสำเร็จ
ในการชูเรื่องอนุรักษ์ “บ้านท่านผู้หญิงอังกาบ”

มีแกนนำที่มีความสามารถ และมีผู้สืบทอดต่อ

มีองค์กรของชุมชนคอยสนับสนุนเรื่องอนุรักษ์ “กลุ่มจันทบูรรักดี”

เยาวชนรุ่นใหม่เริ่มกลับถิ่นฐานเพื่อสานต่อธุรกิจครอบครัว สร้างพื้นที่ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร และคนรุ่นใหม่ เช่น อาศรมศิลป์ เยาวชนจันทบุรี