ตามรอยศาสตร์พระราชา ราชบุรี – นครปฐม

โครงการ 1 ไร่แก้จน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี

โครงการ ๑ ไร่แก้จน เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อให้ราษฎรมีที่ดินทำกิน พร้อมทั้งมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ ๑๖ จังหวัดราชบุรี ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทำโครงการสาธิต พร้อมกับเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ มีการดำเนินงาน ๑๑ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้สมัยใหม่ ที่ผสานด้วยภูมิปัญญาเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น โครงการเลี้ยงไก่ไข่, แปลงนาสาธิต, ปลูกผักไร้ดิน, การเลี้ยงกบคอนโด, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ฯลฯ

ความรู้ของโครงการ ๑ ไร่แก้จน จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การรักษาวิถีชีวิตที่ดีงาม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชาวบ้านให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

ที่อยู่

มณฑลทหารบกที่ 16 ตำบล โคกหม้อ อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ติดต่อ

032-337-587

 

ชุมชนบ้านศาลาดิน

ชุมชนบ้านศาลาดิน เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อใช้สัญจรระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งผลให้ประชาชนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นชุมชนบ้านศาลาดินประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำเสียจากสารพิษทางการเกษตร ทำให้ทำนาไม่พอเลี้ยงชีพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงทราบ จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน ๑๐๐๙ ไร่ มอบหมายให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลจัดสรรที่ดิน พร้อมพระราชทานแนวทางการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสาน ส่งผลให้ชาวชุมชนสามารถพลิกฟื้นชีวิต กลับมากินดี อยู่ดี

ปัจจุบันชุมชนบ้านศาลาดิน นอกจากการทำเกษตรกรรม ยังพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น พายเรือชมนาบัว, ชมสวนผลไม้ ที่ผสมผสานกับการทำนา เลี้ยงปลา และกิจกรรมทำข้าวตังจากข้าวซ้อมมือ

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 034-340-023

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 02-441-0376

ผู้ใหญ่มนูญ 08-1495-9091