ตามรอยศาสตร์พระราชา นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีวัตถุประสงค์ ด้านชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค และแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ำเค็มกัดเซาะชายฝั่ง, เป็นทางระบายน้ำลงทะเล รวมถึงการสร้างอาชีพให้กับราษฎร เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

โดยภายในโครงการ จะมีประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำเค็ม น้ำแล้ง และปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ เป็นโครงการช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ด้วยสภาพแวดล้อมที่งดงามของแม่น้ำปากพนัง จึงมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่

ตำบล หูล่อง อำเภอ ปากพนัง นครศรีธรรมราช

ชุมชนบ้านแหลม

เป็นชุมชนที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีป่าชายเลนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งขยายพันธุ์ของพืชและสัตว์หลากชนิด ป่าชายเลนจึงเป็นทั้งแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้กับราษฎร ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน และมีโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนบ้านแหลม มีความหลากหลาย เช่น ล่องเรือชมพระอาทิตย์ยามเช้า, การพอกโคลนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุเป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณ และการปลูกป่าชายเลน

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบล ท่าศาลา อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดต่อ

08-9690-3682, 08-6741-4703