ตามรอยศาสตร์พระราชา ระยอง

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

เป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่อันเกิดจากป่าถูกทำลาย โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไปยังพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหา และทรงแนะนำให้จัดศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษขึ้น

ปัจจุบัน โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ ที่มีกิจกรรมมากมาย เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่, การปลูกพืชปลอดสารพิษ, การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์, ชมฟาร์มโค กระบือ และแพะแบบธรรมชาติต้นแบบ รวมถึงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม

ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัดระยอง

ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง 038-027-913 ,038-027-915

ชุมชนปากน้ำประแส

เป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เลี้ยงชีพด้วยประมงพื้นบ้าน และเกษตรกรรม วิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากร และวิถีอนุรักษ์ธรรมชาติมายาวนาน ปัจจุบัน ชาวชุมชนยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อาศัยในบ้านไม้แบบดั้งเดิม ซื้อหาสินค้าในตลาดเช้า กิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนจึงเป็นการสัมผัสความเรียบง่าย และเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่อยู่

หมู่ 7 ตำบล ปากน้ำกระแส อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง

ติดต่อ

คุณกาญจนา บูรณชาติ 08-5329-7384