ตามรอยศาสตร์พระราชา บุรีรัมย์

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  บ้านไผทรวมพล จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานทุนตั้งต้นให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสร้างอาชีพ ขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำ และด้านอาชีพ

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย จึงเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรกรรม เป็นต้นทุนสำหรับผลิตอาหาร สนับสนุนกิจกรรมประมงน้ำจืด ส่งผลประชาชนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น

ที่อยู่

ตำบล หนองแวง อำเภอ ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนบ้านโคกเมือง

เป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต ยังชีพด้วยการทำนา และเกษตรผสมผสาน ปัจจัยสำคัญคือดินคุณภาพดีที่แปรสภาพมาจากลาวาภูเขาไฟ มีความร่วน ทำให้ชุมชนมีการปลูกข้าวอินทรีย์ ปลอดสารเคมีที่ได้รับการรับรอง นอกจากการทำนา กลุ่มแม่บ้านมีกิจกรรมทอผ้าไหม ที่มีความพิเศษคือกรรมวิธีย้อมผ้า ด้วยการนำไหมย้อมสีและแช่โคลนจากบารายพันปี ให้ความคงทน และสีสันสวยงาม

ที่อยู่

ตำบล จรเข้มาก อำเภอ ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อ

อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 044-666-247-8

คุณส้มเกลี้ยง สืบวัน (ประธานโฮมสเตย์) 08-8193-8840

คุณประสิทธิ์ ลอยประโคน (ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว) 08-6721-1789