ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

เป็นชุมชนไร้พรมแดน ที่แม้จะมีความหลากหลายของวัฒนธรรมจากหลายเชื้อชาติ แต่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขงดงามด้วยวิถีชีวิตริมน้ำของแม่น้ำจันทบูร สายน้ำแห่งชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยียมเยือน จะได้สัมผัสกับบ้านเรือนที่คงกลิ่นอายความโบราณที่แสนคลาสสิค และศาสนสถานสำคัญที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ที่อยู่
ชุมชนริมน้ำจันทบูร ถนนสุขาภิบาล อ.เมือง จ.จันทบุรี