menu

ภาคเหนือ

สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา พร้อมสัมผัสอากาศหนาว ณ เมืองลำปาง

ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง – โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง