ชุมชนในเวียงน่าน

น่าน
สินค้า

เครื่องจักสาน

สิ่งที่น่าสนใจ

เยี่ยมชมวัดวาอาราม/ ชมจิตกรรมฝาผนัง

ที่อยู่

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่าน

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลในเวียงน่าน 08-4046-6516