บ้านสุขสมบูรณ์

นครราชสีมา
สินค้า

ผักปลอดสารพิษ

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมแปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์

ที่อยู่

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2ต.ไทยสามัคคี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม

คุณสมพร พรอันแสงผู้ใหญ่บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 208-5770-8091