ชุมชนบ้านแหลมกลัด

ตราด
สินค้า

อาหารทะเล

สิ่งที่น่าสนใจ

นั่งเรือชมโลมาว่ายน้ำ/ ชมกระบวนการแปรรูปหอยขาว

ที่อยู่

พื้นที่ตำ บลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด

ติดต่อสอบถาม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลแหลมกลัดอบต.แหลมกลัด 08-9095-1588