menu

Infographic

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา และชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง
โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว และ ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และชุมชนบ้านทุ่งมหา-ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำและชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด
โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง และชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา