menu

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำและชุมชนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2
ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านบะหมี่-เกี๊ยวหนองบัว อยู่คู่เมืองตราดมาช้านาน อร่อยทั้งบะหมี่
ข้ำวหมูแดง หมูกรอบ
13.00 น. เดินทางต่อไปชุมชนบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
13.30 น. เดินทางถึงสุดแดนบูรพา ตามล่าป่ามหัศจรรย์ ณ “ชุมชนบ้ำนท่าระแนะ” ฟังเรื่องราวการอนุรักษ์
ป่าชายเลนกับการอยู่ร่วมกับคนในชุมชนและความมหัศจรรย์ของป่าชายเลนแห่งนี้
14.00 น. สีสรรจากป่าบนผืนผ้ากับกิจกรรม “ผ้ามัดย้อมเปลือกตะบูน” ต้นตะบูนพบมากในป่าชายเลน
ชาวบ้านจึงนำเปลือกผลตะบูนมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นงานมัดย้อมผ้า
15.00 น. สนุกกับการทา “ขนมพิมพ์ข้าวตอก” ขนมมงคลและงานบุญ ที่นำข้าวเหนียวเปลือกมาคั่ว ร่อน
ตำด้วยครกไม้แล้วอัดใส่แม่พิมพ์ จนกลายเป็นขนมแสนอร่อย
16.00 น. กลับเข้าที่พักโฮมสเตย์พูดคุยกับเจ้าของบ้านอย่างเป็นกันเอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมคลองกับเมนูท้องถิ่น เช่น แกงหอยพอกใบชะพลู ห่อหมกเนื้อปลาทะเล
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ x)
05.30 น. จิบกาแฟแลตะวันกลางทะเลและสัมผัสวิถีประมงพื้นบ้ำน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ฝีมือแม่ๆ ที่บ้ำนพักโฮมสเตย์ พร้อมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
08.30 น. นั่งเรือชมความงามธรรมชาติผ่านอุโมงค์ป่าโกงกำง อุโมงค์ป่าจาก และห้ามพลาดกับความ
สวยงามของลานตะบูนที่รากตะบูนโผล่พ้นพื้นสอดประสานกันและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
- กิจกรรมปล่อยปู
- ชมต้นร้อยรู
- ลานโบล์วลิ่ง จากลูกตะบูนและรากโกงกาง
- เก็บใบโกงกาง
10.30 น. “ป่าชายเลนกินได้” กับชาร้อยรูจากต้นหัวร้อยรู สมุนไพรที่หาทานได้ที่นี่เท่านั้น ทานคู่กับใบ
โกงกางทอด กรอบอร่อยที่กินเข้ากันได้เป็นอย่างดี
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันชุมชน เมนูต้องลอง “ข้าวแดง แตงตอง”
12.00 น. อำลาชุมชนและออกเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ
12.30 น. เดินทางถึง “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ” ที่ฝึกอำชีพให้กับ
ผู้ต้องขังชั้นดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา บนเนื้อที่กว่า 1200 ไร่
- ชมแปลง 1 ไร่ ทำจริง มีกิน ไม่จน เช่นปลูกผักปลอดสารเคมี เลี้ยงกบ หมูหลุม ปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นต้น
- ชมแปลงกำลังใจ
- เลี้ยงอาหารสัตว์ เช่น กระต่าย หมู แพะ เม่น
14.30 น. มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ