menu

โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง และชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 1 วัน

วันที่ 1 
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส หมอชิต ฝั่งที่จอดรถ ทางออก#2
ออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง
09.30 น. เดินทางถึงโครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย บริเวณทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่รับน้ำของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่
ป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งเก็บน้ำยามภัยแล้ง ฟังเรื่องราวบริเวณหอจดหมายเหตุทุ่งมะขามหย่อง
10.45 น. เดินทางถึง วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดไทยที่สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป
ที่ตั้งอยู่บนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสชมศิลปะรูปแบบใหม่
● นั่งกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
● ชมพระอุโบสถสไตล์กอทิกแห่งเดียวในโลก
12.30 น. เดินทางถึง ชุมชนบ้านเกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนูท้องถิ่นประจำชุมชน
13.30 น. ฟังเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์
ชิมขนมท้องถิ่นและเครื่องดื่มสมุนไพรประจำชุมชน พร้อมฟังเรื่องราวจากป้าลำพูนปราชญ์ประจำชุมชน
14.00 น. เรียนรู้การบำรุงร่างกายตามภูมิปัญญาไทย ฐานยาสมุนไพรอายุวัฒนะ รับฟังเรื่องราวจากป้าลำพูน
ปราชญ์ประจำชุมชนที่เผชิญโรคร้ายสู่ตำรับยาไทยโบราณ
14.45 น. ฝึกทำขนมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเกาะเกิด “ขนมน้ำนมข้าวยาคู” ขนมไทยหายาก
ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานในพุทธประวัติ ซึ่งทำจากน้ำนมจากข้าว, ใบเตย และ กะทิมีรสชาติ
หอมหวาน กลมกล่อม ทานได้ทุกเพศทุกวัย
15.45 น. อำลาชุมชน พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ