menu

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และชุมชนบ้านทุ่งมหา-ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
08.30 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน
DD7610
09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานชุมพร
10.45 น. เรียนรู้“โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” อำเภอเมืองชุมพร ฟังเรื่องราวแก้ม
ลิงธรรมชาติ แนวทางการป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดชุมพร และเดินชมเกาะหมายเลข 9
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินข้ามสะพานไม้เคี่ยมไปเกาะชมนกชมไม้
12.00 น. เดินทางต่อไป “ชุมชนมัจฉาสตรีท” ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารทะเลสดใหม่จากชุมชน
13.30 น. แวะทักทายลูกปูม้า ฟังการอนุรักษ์พันธ์ปูม้าให้อยู่คู่วิถีประมง ณ “โรงรับจำนำปู” ร่วมกันปล่อย
ลูกปูบริเวณอ่าวสะพลี
16.00 น. เดินเล่นรับลม “หาดทุ่งวัวแล่น” หาดทรายขาวที่ทอดยาว เงียบสงบ
18.00 น. เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์บ้านปากคลอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารใต้หรอยแรง
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ เย็น)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือทุ่งมหา ล่องเรือชมความงามใต้ท้องทะเล “เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่” ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาที่แหวกว่ายใกล้ตัวและทุ่งดอกไม้ทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมวิวทะเลพร้อมอิ่มพุง “กินปูห้อยขา เกาะยอ” เดินชมวิวรอบเกาะ
16.00 น. กลับเข้าที่พัก ชำระล้างร่างกาย เดินเล่นภายในชุมชนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ออกเรือชมวิถีประมงยามค่ำคืน ไดหมึก ดูแพลงตอนสีฟ้าในท้องทะเล และดาวเต็มท้องฟ้า
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (เช้า/ x / x)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก
08.45 น. เดินทางไปท่าอากาศยานชุมพร
10.05 น. พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD7611
11.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ