menu

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ และ ชุมชนบ้านทุ่งมหา-ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
06.00 น. คณะพร้อมกันที่เคาเตอร์9 ท่าอากาศยานดอนเมือง
07.25 น. มุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร สายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD 3148
08.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานชุมพร
10.00 น. เรียนรู้“โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” อำเภอเมือง ชุมพร ฟังเรื่องราวแก้ม
ลิงธรรมชาติ แนวทางการป้องกันน้ำท่วมของพื้นที่จังหวัดชุมพร และเดินชมเกาะหมายเลข 9
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินข้ามสะพานไม้เคี่ยมไปเกาะชมนกชมไม้
11.30 น. เดินทางต่อไป “ชุมชนมัจฉาสตรีท” ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารทะเลสดใหม่จากชุมชน
13.00 น. แวะทักทายลูกปูม้า ฟังการอนุรักษ์พันธ์ปูม้าให้อยู่คู่วิถีประมง ณ “โรงรับจำนำปู” ร่วมกันปล่อย
ลูกปู บริเวณอ่าวสะพลี
15.30 น. จุดชมวิว “วัดแก้วประเสริฐ” อำเภอปะทิว ฟังเรื่องเล่าจากชุมชนทุ่งมหา ชมเกาะแกร่งในมุมสูง
17.00 น. เดินทางถึงที่พักโฮมสเตย์บ้านปากคลอง พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เมนูอาหารใต้หรอยแรง
19.00 น. ออกเรือชมวิถีประมงยามค่ำคืน ไดหมึก ดูแพลงตอนสีฟ้าในท้องทะเล และดาวเต็มท้องฟ้า
22.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ x)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก
09.00 น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือทุ่งมหา ล่องเรือชมความงามใต้ท้องทะเล “เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่” ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาที่แหวกว่ายใกล้ตัวและทุ่งดอกไม้ทะเลที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมวิวทะเลพร้อมอิ่มพุง “กินปูห้อยขา เกาะยอ” เดินชมวิวรอบเกาะ
14.00 น. นั่งเรือกลับและเข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ
16.30 น. เดินทางไปท่าอากาศยานชุมพร
18.40 น. พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD7619
20.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ