menu

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว และ ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 (เช้า/กลางวัน/ เย็น)
05.00 น. พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
05.55 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีสายการบิน Nok Air
เที่ยวบิน DD 9200
07.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี
07.30 น. แวะเติมพลังกับเมนูข้าวเปียก ไข่กระทะ ขนมปังเวียดนาม ร้านข้าวเปียก
08.30 น. มุ่งหน้าสู่ “โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอโนนสะอาด
10.30 น. ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค สู่โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว
- ชมความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์กับสะพานหิน หินรูปแปลกตามากมาย
- ชมแปลงเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ำ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านไก่ย่างวรรณา เขาสวนกวาง
13.30 น. เดินทางไปชุมชนบ้านโนนกอก อำเภอเมืองอุดร
15.30 น. แม่ๆ รอต้อนรับอย่างอบอุ่น ฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน และชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทอ แหล่ง
รวบรวมลายผ้าทอโบราณและหมอนขิดเก่าแก่
16.30 น. กลับเข้าที่พัก นาคำวิลล่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นชุมชนและ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ x)
08.00 น. เก็บสัมภาระ และรับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
09.00 น. ม่วนไปกับกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ในวิถีอันเรียบง่าย
- สาธิตการทอผ้าลายท้องถิ่นจากแม่ๆ
- ลงมือมัดย้อมผ้าจากสีดอกบัวแดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.30 น. พักเบรกกับน้ำบัวแดงที่ช่วยบำรุงหัวใจและข้าวต้มบัวแดง กินเข้ากันได้เป็นอย่างดี
- ทดสอบฝีมือการห่อข้าวต้มบัวแดง
- บีบขนมจีนเส้นสดและเส้นด้องแด้ง
- ร่วมแรงทำข้าวเคียบ ที่ใช้ครกมองออกแรงตอกข้าวเหนียวนึ่งคลุกเคล้าส่วนผสมแบบ
อีสาน
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันชุมชน แบบลูกอีสาน เช่นส้มตำเส้นด้องแด้ง ยำบัวแดง
13.30 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากชุมชนเป็นของฝากกลับบ้าน
15.00 น. “ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า” กราบไหว้ศาลเจ้าและเดินเล่นชมอาคารแบบสถาปัตยกรรม
จีนและสวนที่จัดตกแต่งได้อย่างร่มรื่น
16.30 น. เดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี
18.35 น. พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD9217
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ