menu

โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว และ ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
09.00 น. พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
10.15 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีสายการบิน Nok Air
เที่ยวบิน DD 9202
11.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านวีที แหนมเนือง
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ “โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อำเภอโนนสะอาด
15.00 น. ฟังผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านห้วยหมากหล่ำที่ประสบปัญหาขาดแคลนน่ำเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค สู่โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาว
- ชมความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์กับสะพานหิน หินรูปแปลกตามากมาย
- ชมแปลงเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการน้ำ
16.30 น. เดินทางไปชุมชนบ้านโนนกอก อำเภอเมืองอุดร
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นชุมชนและ พิธีบายศรีสู่ขวัญ
20.00 น. กลับเข้าที่พัก นาคำวิลล่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
09.00 น. ม่วนไปกับกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ที่ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยการพึ่งตนเอง ในวิถีอันเรียบง่าย
- พิพิธภัณฑ์ผ้าทอ แหล่งรวบรวมลายผ้าทอโบราณและหมอนขิดเก่าแก่
- สาธิตการทอผ้าลายท้องถิ่นจากแม่ๆ
- ลงมือมัดย้อมผ้าจากสีดอกบัวแดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
10.30 น. พักเบรกกับน ้าบัวแดงที่ช่วยบำรุงหัวใจและข้าวต้มบัวแดง กินเข้ากันได้เป็นอย่างดี
- ทดสอบฝีมือการห่อข้าวต้มบัวแดง
- บีบขนมจีนเส้นสดและเส้นด้องแด้ง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันชุมชน แบบลูกอีสาน เช่นส้มตำเส้นด้องแด้ง ยำบัวแดง
13.00 น. ร่วมแรงทำข้าวเคียบ ที่ใช้ครกมองออกแรงตอกข้าวเหนียวนึ่งคลุกเคล้าส่วนผสมแบบอีสาน
14.30 น. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากชุมชนเป็นของฝากกลับบ้าน

16.00 น. “ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลปู่-ย่า” กราบไหว้ศาลเจ้าและเดินเล่นชมอาคารแบบสถาปัตยกรรม
จีนและสวนที่จัดตกแต่งได้อย่างร่มรื่น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ตัวเมืองอุดร
20.00 น. กลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 (เช้า/กลางวัน/ X)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระ
09.00 น. เดินทางถึงทะเลบัวแดง หนองหาน ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ที่เต็มไปด้วยบัวแดง บานสะพรั่งเต็ม
ทั่วบึงน้ำจืดขนาดใหญ่แห่งนี้(ช่วงเวลาเหมาะสมที่ดอกบานสะพรั่ง : เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์)
11.00 น. เดินทางออกจากทะเลบัวแดง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านส้มตำเจ๊ไก่อุดร อาหารอีสาน และส้มตำรสจัดจ้าน
13.00 น. เดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี
14.20 น. พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD9211
15.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ