menu

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขาและชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1 (x/กลางวัน/ เย็น)
06.00 น. พร้อมกันที่เคาเตอร์นกแอร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
07.20 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จังหวัดลำปาง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน
DD 8504
08.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานลำปาง
10.00 น. “โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสามขา” อำเภอแม่ทะ ชุมชนร่วมกันรักษาป่าควบคู่ไปกับการสร้างฝาย
ชะลอน้ำ
- เดินป่า ชมสมุนไพร ผีเสื้อ ในบรรยากาศอันร่มรื่น
- เล่นน้ำฝายแม้ว สัมผัสความเย็นของน้ำท่ามกลางต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันชุมชนบ้านห้วยสามขา
13.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
15.00 น. แวะพักร่างกายที่น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน แช่เท้าธารน้ำแร่หรือนำไข่ไปต้มในบ่อน้ำร้อนแล้วนำมาปรุงเป็น
เมนูยำไข่น้ำแร่
17.30 น. เดินทางถึงชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เข้าที่พักโฮมสเตย์
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นท้องถิ่น เคล้าเสียงดนตรีพื้นเมืองและการฟ้อนพื้นบ้านของกลุ่มเด็กๆ ใน
ชุมชน ในชุดการเก็บใบเหมี้ยง
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 (เช้า/กลางวัน/ x)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่บ้านพัก
08.00 น. มาใช้ชีวิตเรียบง่าย สูดอากาศให้เต็มปอดไปกับชาวบ้านป่าเหมี้ยง ที่ปลูกเหมี้ยงเป็นอาชีพหลัก
- ชวนไปเก็บใบเหมี้ยงในป่าข้างๆบ้าน ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บ มัด นึ่ง ตลอดจนการ
นำใบเหมี้ยงไปทำเป็นใบชาตากแห้ง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายเชื่อว่าการเคี้ยวใบเหมี้ยง ทำให้รู้สึก
กระปรี้กระเปร่า และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย
- นำใบเหมี้ยงแก่อบแห้งมายัดใส่ในหมอนรูปสัตว์ต่างๆ กลายเป็น “หมอนใบชา” ทำให้ผ่อน
คลายจากกลิ่นชาหอมๆ
- เดินเล่นสะพานรักดอกเสี้ยว พลาดผ่านลำธารเล็กๆ กลางหมู่บ้าน
- แวะจิปกาแฟที่ป่าเหมี้ยงคอฟฟี่ ชมวิวหมู่บ้านมุมสูงกับกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น
11.00 น. มาลองทำเมนูท้องถิ่น อย่างยำใบเหมี้ยง หนอนใบชาทอด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และเสียงน้ำไหลจากลำธารในหมู่บ้าน
13.30 น. สูดอากาศให้เต็มปอดก่อนเดินทางกลับ
14.00 น. แวะเดินเล่นแม่กำปอง ทางผ่านก่อนไปท่าอากาศยานเชียงใหม่
17.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
18.20 น. พร้อมออกเดินทางกลับท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน Nok Air เที่ยวบิน DD8523
19.20 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ